Rola palmitoilacji kinazy diacyloglicerolowej epsilon, enzymu cyklu fosfatydyloinozytolowego, w regulacji prozapalnych szlaków sygnałowych indukowanych w makrofagach przez LPS

prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

2019-2022

Date
12 November 2019