Nasze podejście

Współpracując z Instytutem Nenckiego PAN współpracujesz z niezwykle kreatywnymi i innowacyjnymi naukowcami.

Celem współpracy Instytutu z przemysłem jest wprowadzanie nowych rozwiązań do zastosowania w praktyce, na poziomie globalnym. Bierzemy udział w rozwoju produktów farmaceutycznych, biotechnologicznych i biomedycznych. Rozumiemy i szanujemy odmienne sposoby działania i pracy. Wiemy, że nasza wiedza i umiejętności, a także bogate zaplecze infrastrukturalne pomogą odpowiedzieć na wiele pytań, a także przyspieszą i poprawiają jakość współpracy nauka-biznes. Nasze pracownie usługowe są gotowe do współpracy z przemysłem. Zapraszamy!

Często zadawane pytania

W jaki sposób partnerstwo pomiędzy Instytutem Nenckiego i przemysłem przynosi korzyści społeczeństwu?
Naukowcy, którzy prowadzą badania w Instytucie Nenckiego, zgłębiają wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych i tym samym rozszerzają granice poznania. Te badania pozwalają budować fundamenty, na których powstają nowe wynalazki.

W obszarze nauk o życiu rozwój nowych produktów, zdefiniowanych na podstawie fundamentalnych odkryć, jest procesem długotrwałym i wymaga wysokich nakładów pracy i kapitału. Partnerstwo z odpowiednim partnerem przemysłowym umożliwia realizację badań translacyjnych i przekształcenie wynalazków w produkty, które mogą być używane przez odbiorców. Bez tego partnerstwa nowe produkty nie powstaną, ponieważ Instytut nie posiada wystarczających zasobów.

W jaki sposób wykorzystywane są przychody Instytutu pochodzące z komercjalizacji?
Instytut Nenckiego jest instytucją finansowaną ze środków publicznych. Zasady jego funkcjonowania są zdefiniowane w szczególności przez ustawy: o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm), Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm); oraz przez statut i regulaminy wewnętrzne. Te przepisy definiują w jaki sposób Instytut może wykorzystywać przychody pochodzące z komercjalizacji wynalazków.

Połowa przychodów pomniejszona o z góry określoną część kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem wynalazku do komercjalizacji, przekazywana jest twórcom wynalazku. Jest to swojego rodzaju premia za długofalowe zaangażowanie w badania, w środowisku akademickim. Ta nagroda, jest często odsunięta w czasie o wiele lat od dokonania odkrycia.

Pozostałe przychody mogą być spożytkowane przez Instytut na działania statutowe, w szczególności prowadzenie prac badawczych i ochronę praw własności intelektualnej.

Jakie są ograniczenia prawne dotyczące procesu licencjonowania lub sprzedaży praw do wynalazków Instytutu Nenckiego?
Ustawa o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) definiuje dopuszczalny sposób zarządzania zasobami, w tym własnością intelektualną Instytutu. Ze względu na fakt iż większość prowadzonych w Instytucie prac jest finansowana ze środków publicznych konieczne jest efektywne, zgodne z zasadą gospodarności, wydatkowanie tych środków. Ponadto, znacząco rozbudowane są mechanizmy raportowania do instytucji nadzorujących.

W związku z powyższym, zanim dojdzie do licencjonowania lub sprzedaży praw do wynalazków, Instytut musi je wycenić. To jest jedyny etap wymagany przepisami, który musi nastąpić przed podpisaniem odpowiedniej umowy ponieważ te działania są elementem procesu komercjalizacji. Działania związane z tym procesem są wyłączone z przepisów dotyczących zarządzania mieniem państwowym.

Czy Instytut Nenckiego prowadzi badania właściwości antybakteryjnych i antywirusowych związków i materiałów?
Instytut Nenckiego specjalizuje się przede wszystkim w obszarach biochemii, biologii komórkowej, obrazowania procesów biologicznych, neurobiologii.

Naukowcy prowadzący badania w Instytucie Nenckiego nie specjalizują się w obszarze mikrobiologii, więc nie ma możliwości wykonania badań z obszaru mikrobiologii w Instytucie. Możemy jednak przekazać pytanie w naszej sieci PACTT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii), w której znajdują się jednostki zajmujące się tą tematyką. Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Partnerzy

Instytut Nenckiego wspópracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami przede wszystkim po to, żeby nowe produkty z obszary farmacji, biomedycyny i biotechnologii znalazły zastosowanie na rynku. Cenimy sobie dotychczasowe współprace i jesteśmy otwarci na nowe.

Nasi partnerzy są przedstawieni poniżej: