Profil naukowy

Priorytetem Instytutu Nenckiego jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, generujących znaczący dorobek naukowy w zakresie tworzonej i upowszechnianej wiedzy, która może następnie posłużyć w kontekście szerszych potrzeb społecznych do poprawy jakości życia. Swoje Pracownie badawcze prowadzi tu ponad 40 naukowców. Ich badania nakierowane są głównie na zrozumienie natury i przyczyn chorób i patologii, stanowiących ogromne wyzwania, przed którymi stoi dzisiejsza medycyna i farmakologia, co ma na celu opracowanie skutecznej diagnostyki i terapii.

Osiągnięcia naukowe
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. Znakomite publikacje, wysoka efektywność w pozyskiwaniu środków na badania naukowe i silne związki z nauką światową sprawiły, że w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut uzyskał najwyższą kategorię A+, przyznawaną jednostkom wyróżniającym się szczególnie wysokim poziomem naukowym. Naukowcy z Instytutu są zapraszani do najwyższych decyzyjnych gremiów naukowych, zaś nasze osiągnięcia naukowe doceniane są przez naukowe gremia międzynarodowe. EMBL umiejscowiło tu jedną ze swoich Międzynarodowych Agend Badawczych, a Towarzystwo Maxa Plancka aż dwa Centra Doskonałości Naukowej.
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa

Instytut Nenckiego prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z ośrodkami akademickimi i badawczymi na całym świecie. Jest ona realizowana za pośrednictwem tradycyjnych umów dwustronnych, jak również bezpośrednich kontaktów naukowych. Owocem pogłębianych z roku na rok kontaktów z partnerami zagranicznymi jest rosnąca liczba międzynarodowych projektów badawczych, jak i wzrost liczby publikacji powstających w wyniku współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi.