Deklaracja dostępności

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Elementy graficzne użyte na stronie internetowej nie posiadają ustawionego opisu alternatywnego bądź używają go błędnie;
 • Strona internetowa nie używa nagłówków w celu ustanowienia prawidłowej struktury;
 • Na stronie internetowej występują elementy nie posiadające odpowiedniego stosunku kontrastu tekstu do tła;
 • Przy powiększaniu strony internetowej może wystąpić sytuacja, w której niektóre elementy będą przesłonięte lub niewidoczne;
 • Na stronie internetowej występują elementy przekazujące tekst wyłącznie przy pomocy grafiki;
 • Poruszanie się po stronie internetowej przy pomocy klawiatury może być mocno utrudnione z powodu ukrywania fokusu klawiatury;
 • Menu główne nie jest w pełni dostępne przy użyciu klawiatury;
 • W obrębie strony internetowej występują elementy animowane w sposób ciągły oraz nie został zapewniony mechanizm zatrzymania lub spowolnienia animiacji;
 • Strona internetowa nie posiada mechanizmu tzw. skip linków;
 • Tytuły podstron nie zawsze są unikalne i wystarczająco opisowe;
 • Odnośniki do plików nie zawierają informacji o rozmiarze oraz typie pliku;
 • W obrębie strony internetowej wystęują puste odnośniki;
 • Tekst odnośników występujących na stronie internetowej nie zawsze jest wystarczająco opisowy;
 • Strona internetowa nie udostępnia drugiego rodzaju nawigacji tj. wyszukiwarki bądź mapy strony;
 • W formularzach dostępnych na stronie internetowej, wymagane pola nie zostały odpowiednio oznaczone;
 • Występują błędy w parsowaniu kodu HTML strony internetowej;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Reddog Systems Przemysław Bąchorek.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kowaluk, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej: dostepnosc@nencki.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48 22) 589 2367. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku głównym, od wewnątrz terenu Instytutu są dwie windy przystosowane dla niepełnosprawnych. 4 wejścia z terenu Instytutu nie są przystosowane dla niepełnosprawnych jedno wejście od strony parku posiada pochylnię i platformę dla niepełnosprawnych. Dobudowane skrzydła są wyposażone w platformy dla niepełnosprawnych (2 wejścia z zewnątrz).

Budynek Zwierzętarni posiada 3 wejścia: jedno z prześwitu (bramy) oraz dwa z dziedzińca w tym jedno wyposażone w pochylnie i platformę dla niepełnosprawnych. Wejścia od strony południowej, tzw. część mieszkalna nie jest wyposażona w udogodnienia dla niepełnosprawnych.

Dostępne są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego należy wcześnie skontaktować się z osobą odpowiedzialną.