Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Celem programu jest mobilność doktorantów i pracowników w zakresie studiów i pracy oraz promowanie projektów współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie. Do programu należy obecnie 34 krajów.

Więcej o Programie można się dowiedzieć wchodząc na stronę: http://erasmusplus.org.pl/

Erasmus + w Instytucie Nenckiego

Instytut Nenckiego w 2014 roku uzyskał Kartę Erasmusa i jest aktywnym uczestnikiem programu zapewniając swoim doktorantom i pracownikom możliwość wyjazdu  zagranicznego na część studiów, staż czy kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe.

Lista partnerów w ramach programu:

Radboud University
University of Bari
Norwegian University of Life Sciences
Norwegian University of Science and Technology
University College Cork
Brno University of Technology
University of Padova
Ventspils University of Applied Sciences
Université de Lorraine

Jak aplikować o wyjazd?

Szczegółowe zasady uczestnictwa określają regulaminy w instytucjach. W  Instytucie Nenckiego obowiązują Kryteria kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na dany rok.  Doktoranci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktykę. Pracownicy mogą aplikować o wyjazd szkoleniowy lub celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Obowiązujące kryteria kwalifikacji oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na intrze w zakładce działu Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami.

Dodatkowe informacje

Każda osoba nominowana do wyjazdu otrzymuje stypendium pokrywające część kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.  Stypendium Erasmusa+ stanowi dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i nie musi pokryć pełnych kosztów podróży i utrzymania. Wysokość dofinansowania zależy od kraju i długości pobytu i jest zgodna z wytycznymi Agencji Narodowej Programu Erasmus. Obowiązujące stawki znajdują się na stronie Agencji Narodowej programu.

https://erasmusplus.org.pl/

Prawa i obowiązki stypendysty

Prawa i obowiązki uczestnika programu szczegółowo określa Karta Studenta Erasmusa. Każdy uczestnik programu zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na wyjazd. Obywatele Unii Europejskiej mogą korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.  Podczas realizacji mobilności doktoranci Instytutu będą otrzymywać stypendium doktoranckie. Wyjazdy pracowników odbywać się będą w ramach delegacji.