Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Postdoctoral Researcher w projekcie neurobiologii systemów/społecznej

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Postdoctoral Researcher w projekcie neurobiologii systemów/społecznej

 Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neurobiologii Emocji

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: neurobiologia systemów, neurobiologia społeczna

Typ i rodzaj konkursu: Sonata 16, NCN

 

Poszukujemy wysoce zmotywowanego, pełnego pasji do nauki doktora do pracy w projekcie neurologii społecznej/systemowej: "Połączenie - dynamika neuronalna przejścia od rezerwy zewnętrznej do wspólnoty wewnątrzgrupowej".

 

Wymagania:

 • etyka pracy, wysoki poziom samodzielności
 • gotowość do zakasania rękawów i podejmowania się wyzwań
 • znaczące osiągnięcia badawcze
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • gotowość do pracy zespołowej
 • najlepiej, aby kandydaci mieli stopień doktora w dyscyplinie STEM uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat

 

Zakres zadań na stanowisku:

Nauczysz się stosować najnowocześniejsze techniki neuronauki systemów, w tym:

 • zautomatyzowaną ocenę zachowania transgenicznych szczepów myszy w środowisku semi-naturalnym,
 • mikroskopię dwufotonową w zachowujących się zwierzętach,
 • chemogenetykę i bezprzewodową optogenetykę
 • podejścia obliczeniowe do analizy aktywności neuronalnej

Ponadto otrzymasz możliwość:

 • mentoringu doktorantów
 • uczestnictwa w rozwoju przyszłych obszarów badawczych
 • doskonalenia swoich umiejętności komunikacji naukowej

 

 Co jeszcze oferujemy:

Jesteśmy ambitnym nowym zespołem, w którego budowaniu będziesz aktywnie uczestniczyć. Jako postdoc otrzymasz znaczną autonomię. Wesprzemy Cię też zapewniając:

 • mentoring i wsparcie rozwoju zawodowego
 • finansowanie uczestnictwa w szkołach/warsztatach naukowych i konferencjach międzynarodowych
 • badania prowadzone w wysoce interdyscyplinarnym, międzynarodowym środowisku
 • wsparcie w pisaniu grantów
 • oferta obejmuje wizytę badawczą w laboratorium partnerskim na Uniwersytecie Yale

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowę o pracę na okres max. 24 miesięcy
 • Konkurencyjne wynagrodzenie brutto 120 000 zł/rok
 • ubezpieczenie zdrowotne w prywatnej klinice
 • data rozpoczęcia do negocjacji.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Termin składania wniosków 31.08.2023

Dokumenty należy przesłać na adres postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „postdoc Sonata 16, neurobiologia społeczna” w tytule e-maila.

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, aby opowiedzieć
o swoich dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Oświadczenie badawcze
 • 2 listy referencyjne i kontakt (email i/lub telefon) do osób udzielających referencji
 • Kopia dyplomu doktorskiego (lub równoważnego) lub informacja o przewidywanej dacie obrony

 

Dane kontaktowe: a.puscian@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni/Działu:

https://www.nencki.edu.pl/pl/laboratories/pracownia-neurobiologii-emocji/

Zachęcamy do aplikowania kobiety oraz przedstawicieli grup niedoreprezentowanych w środowisku akademickim!

 

O projekcie:

Polaryzacja społeczna jest poważnym zagrożeniem dla stabilności i rozwoju gospodarczego społeczeństw. Ten niepokojący globalny trend nie tylko zagraża ładowi finansowemu i utrudnia uzyskiwanie społecznie kluczowych kompromisów, ale także pogłębia już istniejące problemy, takie jak nierówności dochodowe i fragmentacja tkanki społecznej, prowadząc tym samym do konfliktów, a czasem nawet zamieszek. Dziś bardziej niż kiedykolwiek badanie mechanizmów mózgowych leżących u podstaw rozwoju stabilnych więzi społecznych ma kluczowe znaczenie dla naszej zdolności rozumienia i przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom coraz głębszych podziałów społecznych.

Klasyfikacja innych jako członków „naszej” grupy społecznej, to jest kręgów międzyludzkich, z którymi się identyfikujemy, jest procesem szybkim i nieświadomym. Z drugiej strony bardzo niewiele potrzeba, aby dyskryminować osoby, które identyfikujemy jako członków grupy obcej, co dzieje się na podobnie szybkich i arbitralnych zasadach. Często skutkuje zupełnie nieświadomym uprzedzeniem. Jednym z wyjaśnień raptownego i automatycznego klasyfikowania osób jako „nas” lub „ich” są dobrze ugruntowane mechanizmy mózgowe leżące u podstaw tego procesu. Ponieważ badania nad podstawami społecznej kategoryzacji u ludzi stwarzają istotne ograniczenia eksperymentalne, w proponowanym projekcie wykorzystamy myszy laboratoryjne, których przydatność jako modelu zachowań społecznych jest dobrze udokumentowana. Ponieważ mózgowe podłoże przywiązania jest podobne u różnych gatunków, choć oczywiście mniej złożone u myszy niż ludzi, zbadamy rolę struktury mózgu, o której wiadomo, że jest kluczowa dla rozwoju bliskości społecznej u wszystkich zbadanych pod tym kątem gatunków ssaków - kory przedczołowej (PFC).

PFC znajduje się w przedniej części mózgu. U ludzi ma ona wiodące znaczenie dla tzw. funkcji wykonawczych, czyli naszej zdolności do wybierania i manifestowania zachowań potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. W szczególności dobrze udokumentowano rolę PFC w zachowaniach istotnych dla utrzymywania relacji społecznych. Badania wskazują, że obwody neuronalne, czyli grupy funkcjonalnie połączonych ze sobą komórek mózgowych (neuronów) w PFC, mogą odgrywać kluczową rolę w rozwoju przywiązania do innych i ekspresji zachowań afiliacyjnych. Neurony komunikują się ze sobą, wysyłając sygnały elektryczne. Co ciekawe, obwody neuronalne w PFC składają się z wielu różnych typów komórek. Co najważniejsze, niektóre z nich wysyłają sygnały do ​​innych neuronów, aby je aktywować, inne, aby je zahamować. Ponadto możemy sklasyfikować neurony nie tylko na podstawie ich funkcji, ale także fizjologii, morfologii i profilu genetycznego. W tym projekcie badamy udział głównych klas neuronów w PFC w tworzeniu więzi społecznych pomiędzy nieznającymi się wcześniej osobnikami. Istnieją dane pokazujące, że chociaż wszystkie znaczące typy neuronów są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PFC, ich aktywność odgrywa różną rolę w powstawaniu wzorców zachowania istotnych dla interakcji społecznych. W tym świetle zbadanie zarówno pobudzających, jak i hamujących komórek PFC ma zasadnicze znaczenie dla wyjaśnienia neuronalnych podstaw rozwijającej się więzi społecznej.

W tym projekcie proponujemy eksperymenty mające na celu lepsze poznanie procesów mózgowych leżących u podstaw przezwyciężania rezerwy wobec obcych, które są konieczne do powstania skonsolidowanej grupy społecznej. Planujemy zastosować połączenie najnowocześniejszych technik neurobiologii systemów, w tym zautomatyzowanego testowania zachowania genetycznie modyfikowanych myszy i mikroskopii dwufotonowej in-vivo. Zamierzamy odkryć, jak zmienia się aktywność głównych typów komórek tworzących obwody neuronalne PFC, zaangażowane w rozwój zachowań odzwierciedlających przejście od społecznego dystansu do wspólnoty. Testy behawioralne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem Eco-HAB, systemu do skomputeryzowanego pomiaru interakcji społecznych myszy hodowanych w grupach, imitującego najważniejsze cechy naturalnego habitatu tych gryzoni i tym samym umożliwiającego pomiar naturalnych wzorców zachowań. Ponadto zastosujemy zaawansowane metody manipulacji mózgiem (chemo- i optogenetykę), aby sprawdzić, w jaki sposób procesy rozwoju więzi społecznej mogą zostać przyspieszone poprzez zmianę aktywności kory przedczołowej.

Proponowane eksperymenty pozwolą na uzyskanie wglądu w mechanizmy mózgu zaangażowane w dynamiczny rozwój bliskości społecznej. Połączenie wielu zaawansowanych technik neurobiologicznych jest wysoce innowacyjne, a wdrożenie automatyzacji stanowić będzie istotny krok w kierunku zwiększenia replikowalności wyników badań. Mamy nadzieję, że oryginalna koncepcja proponowanych badań stanowić będzie istotny wkład w rozwój neurobiologii zachowań społecznych.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30.11.2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
15 maja 2023