Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej, Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: biochemia, fizjologia zwierząt

Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus-24

 

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie)
 2. Udokumentowany dorobek i aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia
  na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia)
 3. Praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu fizjologii mięśnia sercowego
 4. Wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń, oraz analizowania ich wyników
 5. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biochemii, fizjologii
 6. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami (modele mysie)
 7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Desaturaza stearoilo-CoA jako nowy czynnik regulujący dojrzewanie kardiomiocytów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus-24.

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • prowadzenie badań obejmujących prace badawcze z użyciem izolowanych kardiomiocytów mysich
 • prowadzenie dokumentacji naukowej
 • pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników
 • pisanie publikacji naukowych.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony w pełnoetatowym wymiarze godzin
 • wynagrodzenie około 9.700 PLN (brutto) miesięcznie
 • okres zatrudnienia: do 48 miesięcy
 • data rozpoczęcia pracy: październik 2023

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • 2 listy referencyjne i kontakt (email i/lub telefon) do osób udzielających referencji

 

Termin składania ofert:

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.edu.pl
z dopiskiem „Postdoctoral Researcher HEART” najpóźniej do 31.08.2023.

Dane kontaktowe: p.dobrzyn@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni: https://nencki.edu.pl/pl/laboratories/pracownia-molekularnej-biochemii-medycznej/

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
7 lipca 2023