Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Neurobiologii Emocji

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Neurobiologii Emocji

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej, Pracownia Neurobiologii Emocji

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: neurobiologia

Typ i rodzaj konkursu: NCN Sonata Bis

 

Wymagania:

Szukamy kreatywnej osoby z doświadczeniem w badaniach neurobiologicznych w modelach mysich, która pomoże wyjaśnić, w jaki sposób zmiany w mózgu w  padaczce skroniowej są powiązane z zaburzeniami poznawczymi. Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które posiadają:

 

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych (lub ekwiwalent MD-PhD) ze specjalnością w zakresie neurobiologii (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia
  w projekcie)
 2. Udokumentowany dorobek i aktywność naukową (publikacje, wystąpienia
  na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia)
 3. Praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu badań neurobiologicznych
 4. Wysoką motywację do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń, oraz analizowania ich wyników
 5. Doświadczenie w stosowaniu metod badawczych z zakresu elektrofizjologii i badań behawioralnych
 6. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami (mysie modele)
 7. Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Rozproszone synapsy włókien mszystych jako możliwa przyczyna zaburzeń poznawczych w chorobach neuropsychiatrycznych powiązanych z padaczką” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA Bis.

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • prowadzenie badań obejmujących prace badawcze w mysich genetycznych i farmakologicznych modelach padaczki skroniowej
 • prowadzenie dokumentacji naukowej
 • pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników
 • pisanie publikacji naukowych.

 

Warunki zatrudnienia:

 • pracę w dynamicznym międzynarodowym zespole
 • rozwój zawodowy –poszerzysz swój warsztat badawczy i przyczynisz się do rozwoju wiedzy na temat patofizjologii padaczki skroniowej
 • elastyczne godziny pracy
 • wspólne tworzenie nowej i przydatnej wiedzy
 • umowa o pracę na czas określony w pełnoetatowym wymiarze godzin
 • wynagrodzenie 8.300 pln (brutto) miesięcznie
 • okres zatrudnienia: do 48 miesięcy
 • data rozpoczęcia pracy: 01.10.2023

 

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV naukowego (wraz z listem motywacyjnym, kopią dyplomu, adresami emailowymi dwóch osób, które dostarczą referencje) na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „Postdoctoral Researcher AG” najpóźniej do 31.08.2023

 

Dane kontaktowe: a.gorlewicz@nencki.edu.pl

Więcej informacji o projekcie na poniższej stronie

https://agorlewicz.wixsite.com/epilepsyandcognition

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
26 czerwca 2023