Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki: nauki biologiczne, biologia obliczeniowa

Typ i rodzaj konkursu: grant NCN OPUS-24 „Profil mikroRNA w osoczu krwi jako podstawa wykrywania choroby Alzheimera i ryzyka demencji u osób w stadium przedobjawowym”.

 

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych ze specjalnością w zakresie biologii obliczeniowej, bioinformatyki, biologii molekularnej, biochemii lub dyscyplin pokrewnych,
 • udokumentowane doświadczenie i osiągnięcia w wykorzystaniu metod obliczeniowych, w tym szczególnie uczenia maszynowego, do analizy, danych z biologii molekularnej, takich jak dane transkryptomiczne (np. publikacje, abstrakty, dotychczasowe zatrudnienie, wystąpienia na konferencjach, staże naukowe, nagrody, stypendia, zgłoszenia patentowe),
 • znajomość i doświadczenie w metodach statystycznej analizy danych,
 • pewna znajomość metod biologii molekularnej, szczególnie w zakresie izolowania kwasów nukleinowych i RT-qPCR,
 • mile widziane doświadczenie w poszukiwaniu i testowaniu nowych biomarkerów,
 • wysoka motywacja do pracy naukowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • oczekuje się, że Postdoctoral Researcher nie będzie podejmował innych prac w okresie zatrudnienia w projekcie.

 

Opis projektu:

Link do streszczenia: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/577517-pl.pdf

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu Prof. dr hab. Urszulą Wojdą (u.wojda@nencki.edu.pl ).

 

Zakres zadań na stanowisku:

 • Zbieranie i analiza obliczeniowa metodami opartymi na uczeniu maszynowym danych profilowania miRNA uzyskanych za pomocą RT-qPCR,
 • Integracja danych in silico w celu identyfikacji sieci miRNA-mRNA regulowanej przez badane miRNA,
 • wsparcie w analizie statystycznej wszystkich danych,
 • udział w interpretacji danych, przygotowaniu manuskryptów do publikacji,
 • przygotowywanie seminariów,
 • bezpośrednia opieka nad doktorantem profilującym miRNA z wykorzystaniem RT-qPCR;

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • data rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2024 r.
 • umowa na czas określony, 36 miesięcy
 • dodatkowe benefity: pakiet medyczny, fundusz socjalny

Badacz będzie miał okazję pracować w stymulującym naukowo środowisku badawczym Instytutu Nenckiego, w jednym z najnowocześniejszych laboratoriów Centrum Neurobiologii. Będzie współpracować z uznanymi na arenie międzynarodowej ekspertami w dziedzinie badań neurodegeneracyjnych.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „Postdoctoral Researcher LapRec” do 30 września 2023 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji,
 • list motywacyjny,
 • kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia doktora,
 • listy polecające i dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych gotowych udzielić referencji,
 • wykaz metod biologii obliczeniowej i technik biologii komórkowej i molekularnej znanych aplikantowi,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki,
 • oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko najlepszych kandydatów spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu.

Dane kontaktowe: u.wojda@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni:

http://www.nencki.gov.pl/pracownia-badan-przedklinicznych-o-podwyzszonym-standardzie

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
8 września 2023