Kierownik pracowni

Pracownicy naukowi

Asset 1 a.osinka@nencki.edu.pl

Doktoranci

Asset 1 f.borys@nencki.edu.pl
Asset 1 s.ahmadi@nencki.edu.pl
Asset 1 s.majhi@nencki.edu.pl

Profil badań

Rzęski, to zachowane w toku ewolucji, niewielkie wypustki o mikrotubularnym cytoszkielecie, występujące na powierzchni niemal wszystkich komórek ludzkiego ciała. Prowadzone przez zespół badania mają na celu identyfikację i funkcjonalną analizę nowych białek niezbędnych do powstania i prawidłowego działania ciałek podstawowych oraz tworzonych na ich podstawie rzęsek (zarówno rzęsek pierwotnych odpowiedzialnych za odbieranie bodźców i przekazywanie ich przez szlaki sygnałowe do wnętrza komórki, jak i rzęsek ruchomych umożliwiających ruch środowiska zewnętrznego względem powierzchni komórki). Zespół prowadzi również badania nad rolą modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w reorganizacji cytoszkieletu komórek oraz w ciliogenezie i funkcjonowaniu rzęsek. Badania prowadzone są z użyciem metod biologii molekularnej, biochemii i funkcjonalnej analizy białek oraz mikroskopii konfokalnej i elektronowej.

Aktualna działalność badawcza

  • identyfikacja i badanie funkcji nowych białek rzęskowych w komórkach orzęska Tetrahymena thermophila i orzęsionych komórkach ssaczych;
  • badanie molekularnych mechanizmów regulujących funkcjonowanie rzęsek posiadających zdolność ruchu;
  • analiza modyfikacji potranslacyjnych niemikrotubularnych tubulin
  • funkcjonalna analiza nowych białek ciałek podstawowych

 

Metody:

  • hodowle komórek ssaczych i orzęsków Tetrahymena
  • metody immunocytochemiczne
  • badania na poziomie ultrastrukturalnym (transmisyjna mikroskopia elektronowa)
  • metody biochemiczne, m.in. oczyszczanie białek, ko-immunoprecypitacja, pull-dow, BioID,
  • techniki biologii molekularnej

Wybrane publikacje

Joachimiak E, Jerka-Dziadosz M, Krzemień-Ojak Ł, Wacławek E, Jedynak K, Urbanska P, Brutkowski W, Sas-Nowosielska H, Fabczak H, Gaertig J, Wloga D.(2018) Multiple phosphorylation sites on γ-tubulin are essential and contribute to the biogenesis of basal bodies in Tetrahymena. J Cell Physiol.  IF 2017= 3,92

Urbanska P, Joachimiak E, Bazan R, Fu G, Poprzeczko M, Fabczak H, Nicastro D, Wloga D. (2018) Ciliary proteins Fap43 and Fap44 interact with each other and are essential for proper cilia and flagella beating. Cell Mol Life Sci. IF 2017 = 6,72

Fu G, Wang Q, Phan N, Urbanska P, Joachimiak E, Lin J, Wloga D, Nicastro D. (2018) The I1 dynein-associated tether and tether head complex is a conserved regulator of ciliary motility. Mol Biol Cell. 29(9):1048-1059. IF 2017 = 3,51

Wloga D, Joachimiak E, Fabczak H. (2017) Tubulin Post-Translational Modifications and Microtubule Dynamics. Int J Mol Sci. 18(10). Review. IF 2017 = 4,06

Wloga D, Joachimiak E, Louka P, Gaertig J.(2017) Posttranslational Modifications of Tubulin and Cilia. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2017 Jun 1;9(6) IF 2017 = 9,25