nagrody
Patent dla zespołu Prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek

Urząd Patentowy w Japonii przyznał patent na wynalazek pt “Compositions and methods for treating glioma” (JP6426001). Przedmiotem patentu jest stworzenie innowacyjnej metody wykorzystującej syntetyczne, krótkie peptydy blokujące oddziaływania pomiędzy komórkami nowotworowymi a mikrośrodowiskiem do terapii glejaków. Komórki glejaka produkują cząsteczki, które zmieniają zachowanie komórek mikrośrodowiska na pronowotworowe, wspierające wzrost guza. Zaprojektowane peptydy blokują aktywność białek produkowanych przez komórki nowotworowe: czynnika wzrostu kolonii makrofagów i granulocytów (GM-CSF) oraz białek działających przez receptory integrynowe poprzez motyw aminokwasowy RGD. Podanie peptydów interferujących prowadzi do zahamowania inwazyjności i wzrostu glejaka.  

Wynalazcami są naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN: prof. Bożena Kamińska, dr Małgorzata Sielska, dr Paweł Wiśniewski i dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej, a jego właścicielem jest firma Glia Sp. z o.o. wraz z którą realizowany był grant. Wynalazek ten objęty jest również ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych (US 9453050 B2), a w Europie, Kanadzie i Izraelu rozpatrywane są zgłoszenia patentowe.   

Data
09 May 2019