W zakresie Wiedzy – Doktorant/absolwent

 • wyjaśnia w sposób szczegółowy i zaawansowany procesy oraz mechanizmy, będące przedmiotem badań z zakresu neurobiologii molekularnej i komórkowej, biochemii, biologii komórki, neurofizjologii lub neuropsychologii, bioinformatyki czy neuroinformatyki,
 • upowszechnia w społeczeństwie rzetelne wiadomości o nauce i jej osiągnięciach, nie ukrywając przy tym jej ograniczeń,
 • uznaje wyniki twórczości naukowej za osobiste dobro twórcy, ale zarazem za dobro wspólne,
 • wskazuje bieżące problemy biologii na podstawie wiedzy uzyskanej z publikacji naukowych,
 • opisuje bieżące problemy naukowe, zwłaszcza dotychczas nierozwiązane, z zakresu biologii,
 • wyjaśnia relacje pomiędzy naukami biologicznymi, medycznymi i ścisłymi oraz pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami biologicznymi,
 • charakteryzuje metodologię oraz warsztat badawczy uprawianej dyscypliny,
 • opisuje sposoby pozyskiwania funduszy na badania naukowe z różnych źródeł na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
 • zna terminologię naukową,
 • umie scharakteryzować szkoły i poglądy filozoficzne.

W zakresie Umiejętności – Doktorant/absolwent

 • planuje i prowadzi badania naukowe,
 • wykorzystuje teorie z zakresu nauk biologicznych w badaniach naukowych,
 • prowadzi badania naukowe w sposób nie uwłaczający godności człowieka i nie naruszający zasad humanitarnych,
 • wykorzystuje różnorodne źródła informacji,
 • interpretuje wyniki własnych badań z wykorzystaniem analizy statystycznej,
 • posługuje się nowoczesnymi technikami badawczymi,
 • propaguje zasady rzetelnej pracy naukowej, tępienia nieuczciwości naukowej lub łamania dobrych obyczajów,
 • posługuje się biegle językiem ojczystym i językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie artykułów naukowych, prezentowanie wyników w postaci referatów i plakatów oraz komunikację z cudzoziemcami,
 • przygotowuje rozprawę doktorską i po uzyskaniu pozytywnych recenzji przedstawia wyniki pracy w trakcie publicznej obrony,
 • potrafi samodzielnie zaprojektować badania, przygotować wniosek o ich finansowanie i zrealizować projekt badawczy,
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych, warsztatach, itp.,
 • potrafi przekazać wiedzę biologiczną na poziomie akademickim lub popularno-naukowym w języku ojczystym i angielskim.

W zakresie Kompetencji Społecznych – Doktorant/absolwent

 • dostrzega potrzebę intensywnego samokształcenia, zwłaszcza w zakresie uprawianej dyscypliny,
 • uzasadnia potrzebę aktualizacji wiedzy dotyczącej technik laboratoryjnych i badawczych oraz wykorzystywania jej w działalności naukowej,
 • uosabia społeczną rolę badacza,
 • potrafi krytycznie ocenić zarówno własną pracę naukową, jak i osiągnięcia oraz wkład pracy innych osób,
 • dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika naukowa prowadzone były z poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności,
 • stosuje zasady etyki pracy naukowej i dobre obyczaje w pracy zawodowej,
 • działa na rzecz etosu pracy zespołowej, przede wszystkim w działalności naukowej,
 • uwzględnia w swojej pracy zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób,
 • uczestniczy w życiu swego środowiska naukowego i poszerza kontakty z międzynarodową społecznością uczonych,
 • przestrzega zasad i konwencji międzynarodowych dotyczących wspólnej odpowiedzialności uczonych.