Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: student – stypendysta NCN OPUS

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: student – stypendysta NCN OPUS

 

Liczba stanowisk:  1

Miejsce wykonywania pracy:  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. Są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia lub studentami co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku Biologia, Biotechnologia i kierunkach pokrewnych.
 2. Posiadają wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biologii komórki i biochemii.
 3. Posiadają podstawowe doświadczenie w hodowli komórek, stosowaniu technik biologii molekularnej, mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej oraz podstawowych analiz metabolizmu komórkowego.
 4. Posiadają umiejętność pracy w zespole oraz silną motywację do pracy badawczej.
 5. Posiadają znajomość języka angielskiego pozwalającą na rozumienie i referowanie anglojęzycznej literatury naukowej.

 

Opis zadań:

 1. Udział w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń in vitro w celu zbadania znaczenia interakcji komórek białaczkowych z mutacjami PTPN11 z komórkami podścieliska szpiku oraz wpływu na mechanizmy protekcyjne. Prace te związane są z realizacją projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki NCN OPUS 2021/41/B/NZ5/04077 pt: „Weryfikacja personalizowanej strategii terapeutycznej opartej o hamowanie zintegrowanej odpowiedzi na stres komórek w leczeniu białaczek szpikowych z mutacjami PTPN11”.
 2. Uczestnictwo w analizie wyników
 3. Upowszechnianie wyników naukowych

Typ konkursu NCN – OPUS

 

Warunki zatrudnienia:

 • miejsce wykonywania zadań: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Pracownia Cytometrii
 • okres wypłaty stypendium: od 01.10.2023 do 30.09.2024,
 • wysokość stypendium: 1000 zł miesięcznie

Forma składania ofert: elektroniczna na adres: hr@nencki.edu.pl z podaniem w tytule: „Konkurs na stanowisko typu student - stypendysta do projektu 2021/41/B/NZ5/04077”

Termin składania ofert: 15 września 2023, godz. 15:00

 

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie o statusie studenta
 • List motywacyjny
 • CV przedstawiające: dotychczasowy dorobek naukowy, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 • kompetencje do realizacji ww. zadań w projekcie badawczym

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
5 września 2023