Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Neuroinformatyki

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Neuroinformatyki

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neuroinformatyki

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2/R3

Dziedzina nauki: projekt interdyscyplinarny - fizyka / informatyka / biologia

Typ i rodzaj konkursu: WEAVE (GACR+NCN+DFG)

„Neuroobrazowanie połączeń funkcjonalnych na podstawie EEG/ECoG u szczurów – optymalizacja, standaryzacja i skok translacyjny w neuropsychofarmakologii”

 

Wymagania:

 • doktorat; preferowane wykształcenie ścisłe, najlepiej fizyka, matematyka lub pokrewne,
 • silna motywacja do pracy naukowej, zainteresowanie stosowaniem nauk ścisłych i technik obliczeniowych w biologii i medycynie,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • udokumentowane doświadczenie programistyczne, preferowany Python. Można wskazać swoją stronę na github, przesłać przykładowe wcześniejsze projekty kandydata albo rozwiązania wybranych zadań ze strony https://neuroinflab.wordpress.com/tasks/
 • pożądane doświadczenie w numerycznym rozwiązywaniu równań różniczkowych cząstkowych (zwłaszcza FEM), znajomość zagadnień uczenia maszynowego (metody jądrowe), znajomość dobrych praktyk programistycznych, doświadczenie w analizie sygnałów.

 

Opis projektu:

Główne cele projektu to 1. rozwój nowatorskiego elastycznego implantu opracowanego przez niemieckiego partnera do rejestracji danych EEG/ECoG u szczura na standaryzowanych siatkach elektrod (podobnie jak w przypadku systemu 10-20 EEG u ludzi), 2. wykorzystanie tego implantu w doświadczeniach na zachowujących się zwierzętach do standaryzacji badań w neuropsychofarmakologii, 3. opracowanie nowych metod analizy takich danych i wykorzystanie ich do analizy zebranych danych. Docelowo chcemy osiągnąć standaryzację analizy połączeń funkcjonalnych opartych na EEG u szczurów, zwiększyć przepustowość i zmaksymalizować ilość zbieranych danych (a tym samym zminimalizować liczbę potrzebnych zwierząt). Więcej informacji dostępnych na żądanie.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 • utrzymanie i dalszy rozwój narzędzi do rekonstrukcji źródeł aktywności elektrycznej (pakiet kESI-python),
 • opracowywanie i implementacja metod analizy funkcjonalnej aktywności mózgu
  w oparciu o rejestrowane sygnały, zrekonstruowane źródła, z naciskiem na dane szczurze i ludzkie,
 • analiza danych pozyskanych przez partnerów,
 • udział w spotkania Pracowni Neuroinformatyki,
 • inne zagadnienia związane z realizacją projektu WEAVE.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na 36 m.,
 • wynagrodzenie: 10 000 PLN z kosztami pracodawcy (ok. 6700 PLN netto),
 • data rozpoczęcia pracy: 1.10.2023 lub później,
 • oferujemy duże możliwości rozwoju zawodowego, udział w spotkaniach grantowych, konferencjach naukowych i szkoleniach kierunkowych,
 • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.edu.pl z kopią d.wojcik@nencki.edu.pl z dopiskiem „Postdoctoral Researcher DW”

Pozycja jest otwarta do wypełnienia. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w siedzibie Instytutu lub online.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dyplom doktorski,
 • email co najmniej jednego naukowca, zaznajomionego z pracą kandydata, mogącego wydać opinię na jego temat.

 

Dane kontaktowe: d.wojcik@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni: http://neuroinflab.wordpress.com/

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
8 września 2023