Pracownicy techniczni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: doktorant – stypendysta NCN OPUS w Pracowni Plastyczności Neuronalnej

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: doktorant – stypendysta NCN OPUS w Pracowni Plastyczności Neuronalnej

 

Liczba stanowisk: 1

 

Wymagania: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. Są doktorantem w szkole doktorskiej o specjalizacji biologia, neurobiologia.
 2. Posiadają umiejętność pracy w zespole oraz silną motywację do pracy badawczej.
 3. Posiadają znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Doświadczenie w przeprowadzaniu i analizowaniu wyników doświadczeń badających zachowania zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem badań w klatkach InteliCage;
 2. Doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów elektrofizjologicznych.

 

Opis zadań:

 1. Udział w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń prowadzonych w celu zbadania roli procesów LTP i LTD w tworzeniu się milczących synaps. Zadanie realizowane jest w ramach grantu: „Rozwikłanie enigmatycznych milczących synaps”- NCN OPUS (2022/47/B/NZ4/02787).
 2. Przeprowadzanie doświadczeń na myszach z wykorzystaniem klatek InteliCage.
 3. Przeprowadzanie pomiarów elektrofizjologicznych na skrawkach mózgów.
 4. Analiza wyników i ich opracowanie.
 5. Upowszechnianie wyników naukowych w formie plakatów, wystąpień ustnych i publikacji.

 

Typ konkursu NCN – OPUS

 

Warunki zatrudnienia:

 • miejsce wykonywania zadań: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Pracownia Plastyczności Neuronalnej
 • okres wypłaty stypendium: od 01.01.2024 do 31.12.2027
 • wysokość stypendium: 4500 PLN

 

Forma składania ofert:

Elektroniczna na adres: hr@nencki.edu.pl z podaniem w tytule: „Konkurs na stanowisko doktorant - stypendium projekt 2022/47/B/NZ4/02787”.

 

Termin składania ofert: 27 grudnia 2023, godz. 12:00

Dodatkowe informacje: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami, odbędzie się w dniu 29.12.2023 o godz. 12.00.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • CV przedstawiające:
  • dotychczasowy dorobek naukowy w tym publikacje,
  • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, udział w projektach badawczych,
  • kompetencje do realizacji w/w zadań w projekcie badawczym.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000). 

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 lipca 2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Data publikacji
13 grudnia 2023