Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Dioscuri - Pracownia Biologii Chromatyny i Epigenomiki

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: Biologia

Typ i rodzaj konkursu: Rola struktury chromatyny w regulacji ekspresji genów

 

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać doktorat z biologii molekularnej lub genetyki. Wymagamy samodzielności i doskonałej organizacji pracy, kreatywnego podejścia do problemów badawczych, umiejętności współpracy w zespole i motywacji. Niezbędne jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

 

Opis projektu:

Oferujemy dynamiczne i stymulujące do rozwoju środowisko pracy w młodym, międzynarodowym zespole. W naszej grupie opieramy się na współdziałaniu, wzajemnie wspierając się w realizacji zadań. Laboratorium jest doskonale wyposażone, ze stabilnym finansowaniem i zapleczem technicznym, dzięki czemu możemy swobodnie wykorzystywać wysokoprzepustowe technologie badania genomu (RNA-seq, ATAC-seq, ChIP_seq, Hi-C).

 

Zadania w projekcie:

Wybrany kandydat będzie wykorzystywać najnowocześniejsze techniki biologii molekularnej i komórkowej, w tym ChIP-seq, RNA-seq, Hi-C, CRISPR-Cas9 i mikroskopię konfokalną, aby badać wkład trójwymiarowej struktury genomu w regulacje ekspresji genów a co za tym idzie w kontrole tożsamości komorkowej. Ponadto będzie miał możliwość poszerzenia umiejętności z zakresu bioinformatyki i biologii ilościowej.

 

Warunki zatrudnienia:

  • rodzaj umowy: umowa o pracę
  • data rozpoczęcia pracy: styczeń 2023 r.
  • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny;

 

Wymagane dokumenty:

  • CV wraz z listą publikacji,
  • kopia Dyplomu Doktorskiego,
  • list Motywacyjny zwięźle opisujący wcześniejsze doświadczenie naukowe, zainteresowania badawcze, obrane cele i zainteresowania oraz opis, dlaczego kandydat uważa, że będzie wpisywać się w profil laboratorium;
  • kopia najlepszej publikacji wraz z krótkim opisem na temat wkładu kandydata i wyjaśnieniem, dlaczego tę właśnie pracę uważa za najlepszą (5-7 zdań),
  • imiona i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi do trzech osób mogących poświadczyć referencje kandydata.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „Postdoc Dioscuri AP” do dnia 23 grudnia 2022 r.

 

Więcej informacji nt stanowiska: a.pekowska@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni: https://pekowskalab.nencki.edu.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.03.2023. r.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
23 listopada 2022