Aktualności
Sprawozdawcza Rada Naukowa Instytutu Nenckiego

28 lutego 2020 r odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. W części otwartej posiedzenia Rady Naukowej, poświęconej sprawozdaniu z działalności Instytutu w 2019 r., wygłoszone zostały prezentacje liderów zespołów, którzy rozpoczynają pracę w Instytucie Nenckiego. Plany swoich badań przedstawili: dr Piotr Brągoszewski, dr Aleksandra Pękowska i prof. dr hab. Mariusz Więckowski.

Przewodnicząc Rady Naukowej, prof. dr hab. Adam Szewczyk omówił działalność Rady Naukowej w 2019 r.

Następnie, Dyrektor Instytutu, prof. Agnieszka Dobrzyń przedstawiła sprawozdanie dyrekcji z działalności Instytutu w 2019 r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie przez Radę Naukową.

W części zamkniętej wręczono dyplom doktora habilitowanego dr. hab. Adamowi Hamedowi. Rada poparła kandydatury zespołów prof. dr hab. Katarzyny Nałęcz i dr hab. Małgorzaty Zawadzkiej do Nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz prof. dr hab. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Wyznaczono promotorów w postępowaniu o stopień doktora mgr. Bartosza Zglinickiego, mgr Any Marii Martin González, mgr Magdaleny Kędry i mgr Joanny Krzemień.

Nadano stopień doktora  nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. inż. Marcinowi Herokowi, mgr. Kacprowi Walentynowiczowi, mgr. Siranjeevi Nagarajowi (z wyróżnieniem), mgr Małgorzacie Wierzbie, mgr inż. Joannie Czarneckiej-Herok (z wyróżnieniem), mgr Annie Grędzie i mgr Małgorzacie Górniak-Walas.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr. Sai Santosha Babu Komakuli, mgr. Roberto Pagano, mgr Karoliny Staniak, mgr Weroniki Szadzińskiej i mgr Marii Nalberczak-Skóry.

Zatwierdzono Regulamin oraz Program kształcenia i Zasady Rekrutacji Warszawskiej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 oraz zatwierdzono zmiany w Statucie Instytutu wraz z wprowadzeniem nowej Struktury Organizacyjnej.

Data publikacji
2 marca 2020