Właściwości przeciw-nowotworowe małych proteoglikanów macierzy pozakomórkowej na przykładzie lumikanu
Date of publication
18 October 2013