O zwierzętarni

Nadrzędnym zadaniem Zwierzętarni działającej w Instytucie Nenckiego jest utrzymanie dobrostanu zwierząt na najwyższym poziomie, co jest gwarantem powtarzalności i wiarygodności otrzymywanych wyników.

Budynek Zwierzętarni podzielony jest na 2 odrębne strefy – hodowlaną oraz doświadczalną. Część hodowlana znajduje się za barierą sanitarną. W części doświadczanej wydzielone są 3 strefy bezpieczeństwa, z uwzględnieniem czystości mikrobiologicznej i jakości prowadzonych badań, co zapewnia utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Prowadzimy hodowlę myszy (szczepy: C57Bl/6, BALB/c, FVB, 129SvHSD oraz 120 linii transgenicznych), szczurów (szczepy: Vistar, Long Evans, SD, WAG oraz 10 linii transgenicznych) i oposów krótkoogonowych. Udostępniamy również naszą infrastrukturę jednostkom zewnętrznym oraz oferujemy zakup zwierząt w celach badawczych.

Instytut jest wpisany do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (numer w wykazie 0005) oraz do wykazu jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli (numer w wykazie 007). Instytut jest objęty nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie (numer w rejestrze 146571002) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie (numer w rejestrze 14656204).

Instytut posiada również zezwolenie na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej, w których może być prowadzone zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) zaliczanych do I oraz II kategorii zagrożenia (GMO 1 – decyzja nr 73/2015, GMO 2 – decyzja nr 48/2018).

Prowadząc hodowle zwierząt laboratoryjnych kierujemy się zasadą 5-u podstawowych praw Zwierząt:

- Wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu.

- Wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia.

- Wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu.

- Wolność do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku.

- Wolność od strachu i stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt.